Bas Gremmen Architectuur   |  +35845 2085091  |  Email-gremmen   |  LinkedIn        

Rotterdam

Wat kunnen wij voor u doen?

U overweegt om met Bas Gremmen Architectuur samen te gaan werken aan de realisatie van uw plannen. U vraagt zich daarbij af hoe dat in zijn werk gaat en wat dat gaat kosten.  Ieder bouwproces doorloopt een negental fases in drie belangrijke stappen. En iedere fase bestaat uit een aantal werkzaamheden die van belang kunnen zijn voor uw plan. 

Drie stappen:

Ieder project heeft een ontwerp nodig, Een goede prijs én natuurlijk de uitvoering zelf.

Negen Fases

Iedere stap heeft een drietal fases die belangrijk zijn voor uw opdracht aan ons. Deze vindt u hieronder terug in dit overzicht. Voor ieder van die fases geeft u aan ons pas opdracht nadat u tevreden bent met de voorgaande. 

Vele Werkzaamheden
Bij iedere fase horen een aantal werkzaamheden die nodig zijn om het tot een goed resultaat te brengen.​ 

We volgen hierbij  in principe de Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding consument-architect. Een kopie van dit document kunt u downloaden via de PDF link hiernaast.

 • Ontwerp, voorbereiding

 • Ontwerp, voorlopig

 • Ontwerp, definitief 

 • Prijsvorming voorbereiden

 • Prijsvorming calculatie aannemers

 • Prijsvorming contract

 • Uitvoering werktekeningen

 • Uitvoering Bouwbegeleiding

 • Uitvoering  onderhoudsplan

Moet u alle fases doorlopen?

Nee, dat is niet altijd nodig, afhankelijk van uw aanvraag zullen we alleen die werkzaamheden voor u offreren die van toepassing zijn voor u type opdracht. Bij een vergunningsvrije uitbouw bij een woning is de lijst van werkzaamheden anders dan bij een nieuwe woning in een beschermd stadsgezicht bijvoorbeeld.  En als u in bouwteam werkt zijn de werkzaamheden voor een aanbesteding met meerdere aannemers overbodig. Ieder project heeft zijn eigen route! Het kan ook zijn dat u bepaalde werkzaamheden in eigen beheer wilt laten uitvoeren, dan zullen we dat natuurlijk niet offreren! 

 

In de lijst hieronder zijn de meest voorkomende werkzaamheden groen aangegeven

 

1a. Ontwerp, voorbereiding

 • Opstellen Programma van Eisen (PvE)

 • Beoordeling budget aan de hand van het PvE

 • Schatting bouw- en proceduretijd

 • Opname bestaande toestand (bouwtechnisch) met bouwtechnisch rapport

 • Maken schetsontwerp, inventarisatie van de mogelijkheden aan de hand van PvE

 

Ruimtelijk ontwerp

Voorbeeld: Opname bestaande toestand

U wilt een bouwtechnisch rapport hebben van de woning die u op het oog heeft én tegelijkertijd zien of het geschikt is voor de plannen die u in gedachten heeft. Dan bent u bij ons aan het goede adres. We maken voor een u een bouwtechnische opname (4) en een voorstel hoe u uw wensen in het nieuwe huis zou kunnen realiseren. (5)

€ 300 voor een bouwtechnisch rapport en € 250 voor een indelingsschets voor een woonhuis tot 600 m3

Please reload

1b. Ontwerp, voorlopig

Het Voorlopig ontwerp is een eerste programmatische en ruimtelijke  presentatie, Het ontwerp wordt gepresenteerd in de vorm van plattegronden, gevels en doorsneden (schaal 1:200/100) en indien gewenst door middel van 3D beelden en/of een maquette.

 • Vaststellen stedenbouwkundige kaders en benodigde (deel)vergunningen

 • Beoordelen situatie en/of bestaande bebouwing

 • Maken situatietekening bestaande toestand

 • Vaststellen bouwtechnische en/of gebruikstechnische kwaliteit 

 • Tekenen bestaande bebouwing, plattegronden, doorsneden en gevels

 • Maken voorontwerp gebouw in plattegronden, doorsneden en gevels

 • Coördineren adviseur constructie, installaties, brandveiligheid
 • Analyse energieprestatienormering, opstellen energieconcept

 • Analyse Veiligheids- en Gezondheidsplan

 • Maken 3D-visualisaties, maquette

 • Opstellen globale kostenraming

 • Overzicht benodigde vergunningen

 • Bespreken van de resultaten van deze fase met de opdrachtgever

Voorbeeld: Voorlopig ontwerp woonhuis

Stel u heeft een stuk grond om te bebouwen met een woonhuis. We maken voor u een ontwerp dat bij u past, maar ook geschikt is om op termijn te verkopen. Dat maakt het een goede investering. U ontvangt van ons een set plattegronden, een aantal gevels en doorsneden (3) om het plan met u te kunnen bespreken. Indien gewenst maken we voor u een eenvoudige 3D model (3.1) zodat u alvast door uw eigen huis kan "lopen" 

Vanaf € 1500,00 (1815,00 incl. BTW) voor een voorlopig ontwerp en € 300,00 (363,00 incl. BTW) voor een eenvoudig 3D model voor een huis tot 600 m3

Please reload

1c. Ontwerp, definitief

Het definitieve ontwerp is de aangepaste versie van het voorlopige ontwerp naar aanleiding van opmerkingen van de opdrachtgever. We werken dan ook aan de keuze van materialen en constructies en verder uitgewerkt in tekeningen en details. Op basis van deze tekeningen en de van toepassing zijnde rapportages kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

 • Maken definitief ontwerp, in plattegronden doorsneden en gevels

 • Maken materiaal- en kleurontwerp voor interieur

 • Omschrijven en presenteren materialen, kleuren en afwerkingen

 • Maken lichtontwerp

 • Coördineren adviseurs constructie en adviseurs installaties

 • Principedetails globale beeldvorming  (omgevingsvergunning)

 • Opstellen elementenraming bouwkosten

 • Analyse haalbaarheid / opleveringsdatum

 • Maken rapportages tbv omgevingsvergunning (bijv:)

  • Ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen, EPC e.d

  • Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerp)

  • Brandveiligheid, vluchtwegen, beschermingsmiddelen e.d

  • Akoestiek, geluidwering wegverkeer

  • Analyse Planschade

 • Overleg met diverse instanties over aanvraag omgevevingsvergunning

 • Inventariseren potentiële milieumaatregelen en effecten

 • Vooroverleg met aannemer in bouwteam

 • Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de omgevingsvergunning

Voorbeeld: Definitief ontwerp Woonhuis

Op basis van het voorlopige ontwerp maken we het definitief, door de wijzigingen uit het voorlopig ontwerp door te voeren en het plan verder uit te werken in materiaal en globale detaillering. U ontvangt een set nieuwe plattegronden, doorsneden en gevels op de schaal van 1:50. (1+1,1+1,2+1,3)

Vanaf € 3.000,00 voor een definitief ontwerp voor een huis tot 600 m3 (3630,00 incl BTW)

Please reload

2a. Prijsvorming voorbereiding (bestek en tekeningen)

Na goedkeuring van het definitief ontwerp (en na verlening vergunning) is het zaak het gebouw zo te beschrijven en tekenen dat partijen offertes kunnen maken die vergelijkbaar zijn. Om die reden is het belangrijk dat de kwaliteit van de gebruikte producten goed wordt omschreven om die vergelijking mogelijk te maken. Tekeningen zijn meer gedetailleerd en hebben voldoende maten om de hoeveelheden te kunnen berekenen.

 • Maken tekeningen plattegronden, binnengevels en doorsnede, maatvoering

 • Details t.b.v prijsvorming 

 • Maken technische specificatie of bestek

 • Maken afwerkstaten, ruimteboek, sleutelplannen

 • Bezoeken referentieadressen materiaalgebruik

 • Maken technische specificatie of bestek

 • Coördinatie adviseurs constructie en installateurs

 • Begroting bouwkundige werken en calculatie bouwkosten

 • Raming van de bouwtijd

 • Veiligheids- en Gezondheidsplan

 • Definitieve financiële uitgangspunten

 • Advisering opdrachtgever inzake prijsaanbieding

2b. Prijsvorming calculatie aannemers

Belangrijk moment is wanneer er partijen worden gevraagd om prijzen te maken voor het plan. Tijdens het voorlopig ontwerp  is er al een globale raming op m2/m3 gemaakt en tijdens het definitief ontwerp is er een elementenraming gemaakt (op basis van bouwdelen) Het is zaak dat deze ramingen gelijk lopen met de de commerciële begrotingen van de biedende partijen. Het is ook goed mogelijk om deze fase wordt geintergreerd in de ontwerp fase. De aannemer rekent dan gedurende het ontwerpproces parallel aan de ontwerpstappen (bouwteam)

 • Voorstel uit te nodigen gegadigden, opstellen selectiecriteria

 • Bekendmaking aanbesteding en/of uitnodigen aannemers

 • Verkrijgbaar stellen technische specificatie of bestek

 • Uitnodiging tot prijsaanbieding

 • ​Inlichtingen en/of aanwijzingen en opmaak nota´s van toelichting
 • eventuele aanvullende tekeningen tbv notas van toelichting

2c. Prijsvorming contract

Als de prijzen zijn aangeleverd door de biedende parijen moet deze worden gecontroleerd of de aanbieding past op de vraagstelling. Ook moeten alternatieven die worden aangeboden worden onderzocht op hun kwaliteit.

 • Voeren van prijsoverleg met de aannemer

  • Beoordeling producenten of productfaciliteiten van gegadigde leveranciers en rapportage

  • Overleg met leveranciers

 • Opmaak concept gunningsbrief of concept uitvoeringscontract

3a. Uitvoering voorbereiding

De uitvoering kan nu starten. Het is zaak om de tekeningen nu zo te maken dat de partijen deze ook kunnen maken. Er worden meer details gemaakt en onderdelen die in de fabriek worden gemaakt moeten worden uitgetekend. Deze fase gaat met name over een correcte maatvoering, past alles?

 • Maken bouwuitvoeringstekeningen 1:50 fragmenten

 • Maken tekeningen in hoofdvorm van buiten de bouwplaats te maken elementen

 • Coördineren van de ontwerpen/adviezen van de bij de uitvoering  betrokkenen

3b. Uitvoering bouwbegeleiding

Tijdens de bouw is het belangrijk dat wordt gecontroleerd dat de beloofde kwaliteit ook in het werk wordt gerealiseerd. Dat gebeurt tijdens bouw- en werkvergaderingen, maar ook door controle van tekenwerk van de leveranciers.

 • Rapportage uitvoering naar de eisen van gesloten overeenkomsten

 • Tijdsplanning uitvoering a.d.h.v. door de aannemer op te stellen werkplannen

 • Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema´s

 • Voeren en controleren correspondentie m.b.t. de uitvoering en voortgang van het werk

 • Bouw- en werkvergaderingen bijwonen

 • Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk

 • Leiding geven aan toezichthoudend personeel

 • Controleren in hoofdvorm van door de aannemer of andere derden vervaardigde productietekeningen

 • detailtekeningen t.g.v. uitvoeringsproblematiek

 • Beoordeling van tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen

 • Bewaking van de totale kosten en controle eindafrekeningen

 • ​Administreren van bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk en van bestekswijzigingen, meer en minder werk, verwerking verrekenbare hoeveelheden, besteding ten laste van stelposten

 • Controle van de eindafrekening en het adviseren van de opdrachtgever terzake

 • Controleren termijnrekeningen van de aannemer en betalingsmandaten opmaken

 • Bijwonen van de oplevering

 • Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het werk gedurende de onderhoudsperiode

3c. Uitvoering onderhoudsplan

Al het gebouw gereed is begint de belangrijkste fase, het gebruik. Daarbij kan het handig zijn dat de tekeningen up to date zijn in relatie tot de laatste wijzigingen die tijdens de uitvoering zijn doorgevoerd. Ook is een onderhoudsplan handig om tot een meerjarig onderhoudsplan te kunnen komen.

 • Vervaardigen van de revisietekeningen

 • Opstellen van het onderhoudsplan

 

Kleurontwerp

Kleur bekennen kan een hele opgave zijn.  Wij maken voor u merkonafhankelijke kleurschema's gebaseerd op het NCS kleursysteem. We kunnen voor u het gehele traject van kleurselectie, toewijzing en materiaal en merkselectie voor u doen,  of wilt u dat we adviseren op basis van een door u gemaakt kleurschema? 

Hieronder vindt u een lijst van werkzaamheden die wij voor u kúnnen uitvoeren, in onze offerte's vindt u deze gedetailleerd terug.  Voor ieder van die fases geeft u opdracht nadat u tevreden bent met de voorgaande fase. 

1a. Ontwerp, voorbereiding

Het voorlopig ontwerp is een eerste kleurschets van de mogelijkheden.  Dit gaat in de vorm van een moodboard waarbij de kleuren en materialen zijn gerangschikt naar belangrijkheid in het ontwerp. Het verbeeld de sfeer en samenhang van de gekozen samples op een overtuigende wijze.

 • Opstellen Programma van Eisen (PvE)

 • Opname bestaande toestand 

 • Maken Kleurschets / moodboard

Voorbeeld: Schetsontwerp kleurontwerp

Hier ziet u een voorbeeld van een kleurenwaaier voor een eenvoudig kleuradvies voor een huis of kantoor. Op basis van uw gegevens maken we een unieke kleurenwaaier voor uw huis waarmee u aan de slag kunt. We houden dan rekening met uw meubilair, de lichtval in de ruimten en uw wensen op het gebied van kleur. Op basis van deze waaier kunt u zelf uw plan trekken of ons vragen dit verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp waarbij we de kleuren heel specifiek gaan toewijzen aan wanden, vloeren en plafonds alsmede kozijnen en deuren en andere schilderbare onderdelen van het huis.

Vanaf € 450,00 voor een kleuradvies voor een huis of kantoor (544,50 incl BTW)

Please reload

1b. Ontwerp, voorlopig

Het voorlopig ontwerp is een visualisatie van de kleuren gepositioneerd op de vlakken waar ze voorkomt. Dit gaat in de vorm van ingekleurde plattegronden en/ binnengevels waarbij de kleuren en materialen zijn ingetekend waar ze ook zullen voorkomen. In combinatie met de eerder getoonde moodboard wordt niet alleen de sfeer duidelijk, maar ook welk kleur/materiaal waar komt in het ontwerp. Het is mogelijk dit in een 3D model te doen waarbij u door het nieuwe ontwerp kunt lopen.

 • Beoordelen van de bestaande toestand

 • Maken situatietekening bestaande toestand

 • Vaststellen bouwtechnische en/of gebruikstechnische kwaliteit bestaande bebouwing

 • Opname bestaande toestand, maken tekeningen, plattegronden en/of (binnen) gevels

Maken voorontwerp kleurontwerp in plattegronden en/of (binnen) gevels

 • Maken 3D-model (optie)

Opstellen globale schatting kosten

1c. Ontwerp, definitief

Het definitieve ontwerp is de verbeterde versie van het voorlopige ontwerp naar aanleding van opmerkingen van de opdrachtgever. Op basis van deze tekeningen kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd als dat nodig is in het geval van een monument bijvoorbeeld.

 • Maken definitief ontwerp, in plattegronden en/of (binnen) gevels

 • Opstellen elementenraming bouwkosten

 • Maken rapportages tbv omgevingsvergunning (bijv:)

 • Overleg met diverse instanties over aanvraag omgevingsvergunning

 • Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de omgevingsvergunning

2a. Prijsvorming, voorbereiding

Na goedkeuring van het definitief ontwerp (en eventueel na verlening vergunning) is het zaak de werkzaamheden zo te beschrijven en te tekenen dat partijen offertes kunnen maken die vergelijkbaar zijn. Om die reden is het belangrijk dat de kwaliteit van de gebruikte producten goed wordt omschreven om die vergelijking mogelijk te maken. Tekeningen zijn meer gedetailleerd en hebben voldoende maten om de hoeveelheden te kunnen berekenen.

 • Maken voorbereidingstekeningen

 • Maken technische specificatie / Bestek

 • Maken afwerkstaten en ruimteboek
 • Begroting van bouwkundige werken en calculatie bouwkosten

2b. Prijsvorming, calculatie aannemers

Belangrijk moment is wanneer er partijen worden gevraagd om prijzen te maken voor het plan. Tijdens het voorlopig ontwerp  is er al een globale raming gemaakt en tijdens het definitief ontwerp is er een elementenraming gemaakt (op basis van bouwdelen) Het is zaak dat deze ramingen gelijk lopen met de de commerciele begrotingen van de biedende partijen. Het is ook goed mogelijk dat deze fase wordt geintergreerd in het voorgaande proces. De biedende partij(en) rekenen gedurende het ontwerpproces parallel aan de ontwerpstappen (bouwteam)

 • Voorstel uit te nodigen gegadigden, opstellen selectiecriteria

 • Bekendmaking aanbesteding en/of uitnodigen aannemers

 • Verkrijgbaar stellen technische specificatie of bestek

 • Uitnodiging tot prijsaanbieding

 • ​Inlichtingen en/of aanwijzingen en opmaak nota´s van toelichting
 • eventuele aanvullende tekeningen tbv notas van toelichting

2c. Prijsvorming, contract

Als de prijzen zijn aangeleverd door de biedende parijen moet deze worden gecontroleerd of de aanbieding past op de vraagstelling. Ook moeten alternatieven die worden aangeboden worden onderzocht op hun kwaliteit.

 • Voeren van prijsoverleg met de aannemer

 • Beoordeling producenten of productfaciliteiten van gegadigde leveranciers en rapportage

 • Overleg met leveranciers

 • Opmaak concept gunningsbrief of concept uitvoeringscontract

3a. Uitvoering, voorbereiding 

De uitvoering kan nu starten. Wat eventueel ontbreekt zijn de tekeningen die precies passen op de uit voeren situatie, kleine details moeten nu worden besproken of opgelost in de tekeningen

 • Vervaardigen bouwuitvoeringstekeningen

3b. Uitvoering, bouwbegeleiding

Tijdens de bouw is het belangrijk dat wordt gecontroleerd dat de beloofde kwaliteit ook in het werk wordt gerealiseerd. Dat gebeurt tijdens bouw- en werkvergaderingen, maar ook door controle van tekenwerk van de leveranciers.

 • Rapportage uitvoering naar de eisen van gesloten overeenkomsten

 • Rapportage tijdsplanning uitvoering a.d.h.v. door de aannemer op te stellen werkplannen

 • Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema´s

 • Voeren en controleren correspondentie m.b.t. de uitvoering en voortgang van het werk

 • Bouw- en werkvergaderingen bijwonen

 • Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk

 • Bewaking van de totale kosten en controle eindafrekeningen

 • Bijwonen van de oplevering

3c. Uitvoering, onderhoudsplan

Al het gebouw gereed is begint de belangrijkste fase, het gebruik. Daarbij kan het handig zijn dat de tekeningen up to date zijn in relatie tot de laatste wijzigingen die tijdens de uitvoering zijn doorgevoerd. Ook is een onderhoudsplan handig om tot een meerjarig onderhoudsplan te kunnen komen.

 • Vervaardigen van de revisietekeningen

 • Opstellen van het onderhoudsplan

 

Lichtontwerp

Als u wilt kunnen we een lichtontwerp integreren ieder ruimtelijk ontwerp van ons bureau. Het is net standaard begrepen in een opdracht. Maar het kan ook voorkomen dat al bestaande ruimte's, tezamen met een nieuwe ruimte eenzelfde lichtbeeld moeten krijgen. Of dat u in een bestaande situatie toe bent aan een modernisering en verandering van het licht.

1a. Ontwerp, voorbereiding

Het voorlopig ontwerp is een eerste schets van de verlichting mogelijkheden.  Dit kan in de vorm van een moodboard waarbij de lichteffecten zijn aangegeven in een plattegrond en eventueel in een perspectief. Het verbeeld de sfeer en samenhang van de gekozen lichtoplossingen op een overtuigende wijze.

 • Opstellen Programma van Eisen (PvE)

 • Opname bestaande toestand 

 • Maken Lichtschets / moodboard

Voorbeeld: Schetsontwerp Lichtontwerp

De prijs voor het maken van een lichtontwerp  voor bijvoorbeeld een woonkamer of kantoor. We bepalen samen het programma van wensen, wat wilt u realiseren?  Aan de hand van deze informatie maken wij een schets zodat u een indruk krijgt op welke wijze het kunstlicht in de ruimte er uit gaat zien. Waar liggen de accenten en op welke wijze wordt algemene verlichting gerealiseerd. We maken voor u een lichtschets getekend in een plattegrond, ondersteund met een eenvoudige visualisatie in Dialux. U heeft dan een goed idee waar de verlichting moet komen, hoeveel en van welke lichtkwaliteit. Uiteraard bespreken we dit plan.  Eenmalig maken we kleine aanpassingen op het plan

Als u wilt dat we het plan gaan uitwerken met de keuze van de lichtarmaturen komen er aanvullende kosten bij deze aanbieding

Vanaf € 450,00 voor een schets ontwerp voor één ruimte tot 100 m2 (544,50 incl BTW)

Please reload

1b. Ontwerp, voorlopig

Het voorlopig ontwerp is een visualisatie van de lichtbronnen en effecten gepositioneerd op de vlakken waar ze voorkomen.  Dit gaat in de vorm van plattegronden, plafondaanzichten en binnengevels waarbij de armaturen en lichteffecten zijn ingetekend waar ze ook zullen voorkomen. In combinatie met de eerder getoonde moodboard wordt niet alleen de sfeer duidelijk, maar ook welk armatuur/effect waar komt in het ontwerp. Het is mogelijk dit in een 3D model te doen waarbij u door het nieuwe ontwerp kunt lopen.

 • Beoordelen van de bestaande toestand

 • Maken situatietekening bestaande toestand

 • Vaststellen bouwtechnische en/of gebruikstechnische kwaliteit bestaande bebouwing

 • Maken voorontwerp lichtontwerp in plattegronden

 • Maken 3D-visualisatie
 • Opstellen globale schatting kosten

1c. Ontwerp, definitief

Het definitieve ontwerp is de verbeterde versie van het voorlopige ontwerp naar aanleiding van opmerkingen van de opdrachtgever. Op basis van deze tekeningen kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd als dat nodig is in het geval van een monument bijvoorbeeld.

 1. Maken definitief ontwerp, in plattegronden 

 2. Opstellen elementenraming bouwkosten

 3. Maken rapportages tbv omgevingsvergunning

  1. Overleg met diverse instanties over aanvraag omgevingsvergunning

 4. Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de omgevingsvergunning

2a. Prijsvorming, voorbereiding

Na goedkeuring van het definitief ontwerp (en eventueel na verlening vergunning) is het zaak de werkzaamheden zo te beschrijven en te tekenen dat partijen offertes kunnen maken die vergelijkbaar zijn. Om die reden is het belangrijk dat de kwaliteit van de gebruikte producten goed wordt omschreven om die vergelijking mogelijk te maken. Tekeningen zijn meer gedetailleerd en hebben voldoende informatie om de hoeveelheden te kunnen bepalen.

 • Maken voorbereidingstekeningen

 •  Maken technische specificatie / Bestek

 • Maken afwerkstaten en ruimteboek

 • Begroting van bouwkundige werken en calculatie bouwkosten 

2b. Prijsvorming, calculatie aannemers

Belangrijk moment is wanneer er partijen worden gevraagd om prijzen te maken voor het plan. Tijdens het voorlopig ontwerp  is er al een globale raming gemaakt en tijdens het definitief ontwerp is er een elementenraming gemaakt (op basis van elementen) Het is zaak dat deze ramingen gelijk lopen met de de commerciele begrotingen van de biedende partijen. Het is ook goed mogelijk dat deze fase wordt geintergreerd in het voorgaande proces. De biedende partij(en) rekenen gedurende het ontwerpproces parallel aan de ontwerpstappen (bouwteam)

 • Voorstel uit te nodigen gegadigden, opstellen selectiecriteria

 • Bekendmaking aanbesteding en/of uitnodigen aannemers

 • Verkrijgbaar stellen technische specificatie of bestek

 • Uitnodiging tot prijsaanbieding

 • ​Inlichtingen en/of aanwijzingen en opmaak nota´s van toelichting
 • eventuele aanvullende tekeningen tbv notas van toelichting

2c. Prijsvorming, contract

Als de prijzen zijn aangeleverd door de biedende partijen moet deze worden gecontroleerd of de aanbieding past op de vraagstelling. Ook moeten alternatieven die worden aangeboden worden onderzocht op hun kwaliteit.

 • Voeren van prijsoverleg met de aannemer

  • Beoordeling producenten of productfaciliteiten van gegadigde leveranciers en rapportage

  • Overleg met leveranciers

3a. Uitvoering, werktekeningen

De uitvoering kan nu starten. Wat eventueel ontbreekt zijn de tekeningen die precies passen op de uit voeren situatie, kleine details moeten nu worden besproken of opgelost in de tekeningen

 • Vervaardigen bouwuitvoeringstekeningen

 • Controleren lijsten van te leveren armaturen

 • Coördinatie van de ontwerpen en/of adviezen van de bij de uitvoering van het project betrokkenen

3b. Uitvoering, bouwbegeleiding

Tijdens de bouw is het belangrijk dat wordt gecontroleerd dat de beloofde kwaliteit ook in het werk wordt gerealiseerd. Dat gebeurt tijdens bouw- en werkvergaderingen, maar ook door controle van tekenwerk van de leveranciers.

 • Rapportage uitvoering naar de eisen van gesloten overeenkomsten

  • Rapportage tijdsplanning uitvoering a.d.h.v. door de aannemer op te stellen werkplannen

  • Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema´s

  • Voeren en controleren correspondentie m.b.t. de uitvoering en voortgang van het werk

 • Bouw- en werkvergaderingen bijwonen

  • Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk

 • Bewaking van de totale kosten en controle eindafrekeningen

 • Controleren in hoofdvorm van door de aannemer of andere derden vervaardigde productietekeningen

 • Beoordeling van tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen

 • Bijwonen van de oplevering

 

Kosten

Het honorarium wordt begroot per uur. Voor de drie fasen in het ontwerp kunnen we een vaste prijs aanbieden. Voor de overige fasen bieden we een begroting aan van de verwachte kosten. Extra werkzaamheden worden afgerekend per uur zoals omschreven in onze offerte's. Eventueel maken we voor u een aanvullende offerte als de werkzaamheden in belangrijke mate wijzigen.

Voor onze (extra) werkzaamheden rekenen we een tarief van 75 euro per uur excl. BTW (90,75 incl BTW)

Bijkomende kosten kunnen zijn:

 • Reiskosten à 0,40 cent per kilometer

 • Afdrukkosten tekeningen/documenten A4: 1,00  A3: 2,50  A2 t/m A0  4,50 euro per stuk.

 • Scankosten pm.

 • Verzendkosten  pm.

 • Legeskosten voor archiefonderzoek gemeente  pm.

 • Maken DWG DXF files  10,00 euro per tekening, digitaal verzonden